Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op november 2022.​
ALGEMENE VOORWAARDEN JajaStore.nl

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: LivPro met de webshop jajastore.nl, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met jajastore.nl een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met jajastore.nl aangaat;
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door jajastore.nl georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier
Naam: LivCare Beauty met de webshop jajastore.nl
Adres: Koolwitjelaan 150, 2496 ZM Den Haag, Nederland
E-mailadres: info@jajastore.nl | jajastore.sales@gmail.com
KvK-nummer: 77872983
Btw-nummer: NL003253589B35

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden en de uitleg daarop zijn van toepassing op elk aanbod van jajastore.nl aan een Koper en maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper.
3.2 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of uitvoerbaar is, blijft het restant van de algemene voorwaarden van kracht.
3.3 In geval van strijdigheid tussen wat staat in de algemene voorwaarden en wat staat in de overeenkomst, is de overeenkomst belangrijker dan de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod
4.1 Op de website van jajastore.nl zijn de prijzen van producten en/of diensten inclusief belastingen vermeld.
4.2 Op het moment dat een Koper het product en/of dienst in de winkelmand van de website plaatst, treft de Koper in de winkelmand het aanbod van jajastore.nl aan. Naast de prijs inclusief belastingen worden de eventuele overige kosten, zoals verzendkosten, vermeld die onderdeel uitmaken van het aanbod.
4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4.4 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden jajastore.nl niet.
4.6 De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door jajastore.nl worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicatie zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Dit heeft niet te gelden als aanbod, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat staat in artikel 5.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van jajastore.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Als de Koper het aanbod online heeft aanvaard, bevestigt jajastore.nl zo spoedig mogelijk digitaal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door jajastore.nl is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
5.3 Jajastore.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Heeft jajastore.nl op grond van dit onderzoek goede gronden om de overeenkomst niet aan te gaan? Dan is jajastore.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. De betaling
6.1 De betaling gebeurt altijd voorafgaand aan de afhandeling/levering van de bestelde producten en/of diensten. Zonder voorafgaande betaling levert jajastore.nl het product en/of dienst niet. Voor grote afnames wat per e-mail is aangevraagd, dient een voorschot voldaan te worden. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de order. De gemaakte afspraken worden altijd vastgelegd in een overeenkomst of e-mail.
6.2 De Koper dient betalingen aan jajastore.nl volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Jajastore.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
6.3 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan jajastore.nl te melden.

Artikel 7. Levering en uitvoering overeenkomst
7.1 Jajastore.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Alle producten worden geleverd en alle diensten worden uitgevoerd door jajastore.nl, niet door of vanwege een individuele medewerker. Jajastore.nl heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door jajastore.nl aan te wijzen derde en jajastore.nl behoudt zich het recht voor om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen.
7.3 De levering vindt plaats op het adres dat de Koper aan jajastore.nl heeft doorgegeven.
7.4 Jajastore.nl voert geaccepteerde bestellingen uit zoals beschreven in artikel 4 en uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is de bezorging vertraagd, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd? Dan ontvangt de Koper hiervan bericht uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 2 werkdagen kosteloos te ontbinden.
7.5 Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant jajastore.nl zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Koper wordt tijdig op de hoogte gesteld dat een vervangend artikel wordt geleverd en kan uiterlijk binnen 48 uur na kennisgeving de overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.6 In geval van ontbinding betaalt jajastore.nl het bedrag dat de Koper betaald heeft, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug.
7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij jajastore.nl tot het moment van bezorging of overhandiging aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.8 Is de Koper niet thuis op het moment dat de koerier namens jajastore.nl de bestelling bezorgt? De koerier zal de bestelling afleveren bij de dichtstbijzijnde afhaalpunt en een afhaalbewijs achterlaten indien zij de bestelling niet heeft kunnen overhandigen. De Koper kan de bestelling naderhand afhalen bij een afhaalpunt op vertoon van legitimatiebewijs.
7.9 Maakt de Koper binnen vijf werkdagen geen nieuwe bezorgafspraak? Neemt de Koper het bestelde product om welke reden dan ook niet aan? Dan vervalt de overeenkomst. Jajastore.nl betaalt het bedrag dat de Koper heeft betaald verminderd met de bezorgkosten uiterlijk binnen 14 dagen, terug.
7.10 Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
Jajastore.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan:
-De overeenkomst.
-De in het aanbod vermelde specificaties.
-Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
-De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, niet zijnde de door jajastore.nl gekozen vervoerder. Worden bestelde producten van één bestelling op verschillende momenten bezorgd? Dan gaat de herroepingstermijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van dezelfde bestelling.
9.2 Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn. Is de waarde van het product gedaald als gevolg van het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan komt het bedrag van de waardevermindering voor rekening van de Koper.
9.3 Op het moment dat de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product binnen de herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – liefst als dit mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan jajastore.nl retourneren. Jajastore.nl verstrekt hiervoor redelijke en duidelijke instructies die in het herroepingsformulier zijn opgenomen. Het herroepingsformulier (retourformulier) is bij de producten meegeleverd.
9.4 Jajastore.nl controleert bij ontvangst van de retour gezonden producten, deze producten. Is de waarde van het product gedaald door het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan meldt jajastore.nl aan de Koper wat het bedrag van de waardedaling is.
9.5 Jajastore.nl betaalt het bedrag dat de Koper voor de producten heeft betaald – verminderd met de eventuele waardevermindering – zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door jajastore.nl van alle retour gezonden producten. Heeft de Koper bij de acceptatie van het aanbod van jajastore.nl gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering? Dan betaalt jajastore.nl het meerdere (het verschil tussen de standaard levering en de duurdere methode) niet terug.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
De Koper kan de overeenkomst niet ontbinden bij producten:
-Die op speciaal verzoek van de Koper zijn gemaakt.
-Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
-Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
-Die snel kunnen bederven of verouderen.
-Die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.
De zelftesten die jajastore.nl verkoopt vallen onder uitsluiting herroepingsrecht. Deze zelftesten kunnen niet teruggezonden worden op grond van gezondheidsbescherming en hygiëne redenen.

Stuurt de Koper de producten ondanks de uitsluiting van het herroepingsrecht toch aan jajastore.nl terug? Dan betaalt jajastore.nl niets aan de Koper terug.

Artikel 11. Klachten
11.1 De Koper is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het product en/of na uitvoering van de dienst te controleren of het geleverde product en/of de uitgevoerde dienst beantwoordt aan de overeenkomst.
11.2 Indien de Koper een klacht heeft over een product (bijvoorbeeld omdat het product niet voldoet aan artikel 8 van deze algemene voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van jajastore.nl, dan kan hij bij jajastore.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn in artikel 2 van deze algemene voorwaarden vermeld.
11.3 Bij jajastore.nl ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt jajastore.nl binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een tijdspad wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Geschillen
Op overeenkomsten tussen jajastore.nl en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, et cetera) op de website en uitingen van jajastore.nl.nl, maar ook de door jajastore.nl geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van jajastore.nl of van andere derden (zoals leveranciers).
13.2 Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van jajastore.nl is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van jajastore.nl in welke vorm dan ook verboden. jajastore.nl geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.
13.3 De Koper verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde goederen rusten, en op de daarbij eventuele behorende documenten, programmatuur en dergelijke, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Privacyverklaring
14.1 Jajastore.nl zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
14.2 Jajastore.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
14.3 Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat alle personen van wie jajastore.nl gegevens verwerkt, het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren.
14.4 Jajastore.nl zal alle persoonlijke klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren.
14.5 Jajastore.nl zal duidelijk vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waaróm gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden. Jajastore.nl verschaft geen gegevens aan derden. Wij zijn geheel transparant over welke gegevens we van de Koper gebruiken. De Koper heeft altijd het recht om zijn/haar gegevens aan te passen, wijzigen of verwijderen.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
15.1 Jajastore.nl kan de algemene voorwaarden wijzigingen en/of aanvullen. De aanvullingen of wijzigingen legt jajastore.nl schriftelijk vast in nieuwe algemene voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden worden op zodanige wijze vastgelegd dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.2 De Koper is gebonden aan deze nieuwe voorwaarden, tenzij de nieuwe voorwaarden nadeliger voor de Koper zijn. In dat geval heeft de Koper het recht om de overeenkomst met jajastore.nl met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Vragen?
Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail info@jajastore.nl of jajastore.sales@gmail.com.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

De algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op december 2021.​
ALGEMENE VOORWAARDEN JajaStore.nl

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Leverancier: LivPro met de webshop jajastore.nl, de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar webshop als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met jajastore.nl een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met jajastore.nl aangaat;
3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door jajastore.nl georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 2. Identiteit Leverancier
Naam: LivPro met de webshop jajastore.nl
Adres: Koolwitjelaan 150, 2496 ZM Den Haag, Nederland
E-mailadres: info@jajastore.nl | jajastore.sales@gmail.com
KvK-nummer: 77872983
Btw-nummer: NL003253589B35

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden en de uitleg daarop zijn van toepassing op elk aanbod van jajastore.nl aan een Koper en maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper.
3.2 Als een bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, in strijd met het recht, niet verbindend of uitvoerbaar is, blijft het restant van de algemene voorwaarden van kracht.
3.3 In geval van strijdigheid tussen wat staat in de algemene voorwaarden en wat staat in de overeenkomst, is de overeenkomst belangrijker dan de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod
4.1 Op de website van jajastore.nl zijn de prijzen van producten en/of diensten inclusief belastingen vermeld.
4.2 Op het moment dat een Koper het product en/of dienst in de winkelmand van de website plaatst, treft de Koper in de winkelmand het aanbod van jajastore.nl aan. Naast de prijs inclusief belastingen worden de eventuele overige kosten, zoals verzendkosten, vermeld die onderdeel uitmaken van het aanbod.
4.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
4.4 Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden jajastore.nl niet.
4.6 De afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen en verduidelijkingen die door jajastore.nl worden verstrekt in brochures, prijslijsten, informatiefolders, presentaties en elke andere publicatie zijn alleen bedoeld als indicatieve informatie. Dit heeft niet te gelden als aanbod, aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat staat in artikel 5.3, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van jajastore.nl en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Als de Koper het aanbod online heeft aanvaard, bevestigt jajastore.nl zo spoedig mogelijk digitaal de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door jajastore.nl is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
5.3 Jajastore.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Heeft jajastore.nl op grond van dit onderzoek goede gronden om de overeenkomst niet aan te gaan? Dan is jajastore.nl gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. De betaling
6.1 De betaling gebeurt altijd voorafgaand aan de afhandeling/levering van de bestelde producten en/of diensten. Zonder voorafgaande betaling levert jajastore.nl het product en/of dienst niet. Voor grote afnames wat per e-mail is aangevraagd, dient een voorschot voldaan te worden. De hoogte daarvan is afhankelijk van de grootte van de order. De gemaakte afspraken worden altijd vastgelegd in een overeenkomst of e-mail.
6.2 De Koper dient betalingen aan jajastore.nl volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Jajastore.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
6.3 De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan jajastore.nl te melden.

Artikel 7. Levering en uitvoering overeenkomst
7.1 Jajastore.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Alle producten worden geleverd en alle diensten worden uitgevoerd door jajastore.nl, niet door of vanwege een individuele medewerker. Jajastore.nl heeft het recht om diensten te laten uitvoeren door een door jajastore.nl aan te wijzen derde en jajastore.nl behoudt zich het recht voor om zelf de wijze van transport en de verpakking te bepalen.
7.3 De levering vindt plaats op het adres dat de Koper aan jajastore.nl heeft doorgegeven.
7.4 Jajastore.nl voert geaccepteerde bestellingen uit zoals beschreven in artikel 4 en uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is de bezorging vertraagd, of kan een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd? Dan ontvangt de Koper hiervan bericht uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst binnen 2 werkdagen kosteloos te ontbinden.
7.5 Als de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant jajastore.nl zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De Koper wordt tijdig op de hoogte gesteld dat een vervangend artikel wordt geleverd en kan uiterlijk binnen 48 uur na kennisgeving de overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.6 In geval van ontbinding betaalt jajastore.nl het bedrag dat de Koper betaald heeft, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug.
7.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij jajastore.nl tot het moment van bezorging of overhandiging aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.8 Is de Koper niet thuis op het moment dat de koerier namens jajastore.nl de bestelling bezorgt? De koerier zal de bestelling afleveren bij de dichtstbijzijnde afhaalpunt en een afhaalbewijs achterlaten indien zij de bestelling niet heeft kunnen overhandigen. De Koper kan de bestelling naderhand afhalen bij een afhaalpunt op vertoon van legitimatiebewijs.
7.9 Maakt de Koper binnen vijf werkdagen geen nieuwe bezorgafspraak? Neemt de Koper het bestelde product om welke reden dan ook niet aan? Dan vervalt de overeenkomst. Jajastore.nl betaalt het bedrag dat de Koper heeft betaald verminderd met de bezorgkosten uiterlijk binnen 14 dagen, terug.
7.10 Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands/Engels worden gesloten.

Artikel 8. Conformiteit en garantie
Jajastore.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan:
-De overeenkomst.
-De in het aanbod vermelde specificaties.
-Aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
-De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9. Herroepingsrecht
9.1 Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een door de Koper aangewezen vertegenwoordiger, niet zijnde de door jajastore.nl gekozen vervoerder. Worden bestelde producten van één bestelling op verschillende momenten bezorgd? Dan gaat de herroepingstermijn in op de dag na ontvangst van het laatste product van dezelfde bestelling.
9.2 Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn. Is de waarde van het product gedaald als gevolg van het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan komt het bedrag van de waardevermindering voor rekening van de Koper.
9.3 Op het moment dat de Koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, moet hij het product binnen de herroepingstermijn met alle geleverde toebehoren en – liefst als dit mogelijk is - in de originele staat en verpakking aan jajastore.nl retourneren. Jajastore.nl verstrekt hiervoor redelijke en duidelijke instructies die in het herroepingsformulier zijn opgenomen. Het herroepingsformulier (retourformulier) is bij de producten meegeleverd.
9.4 Jajastore.nl controleert bij ontvangst van de retour gezonden producten, deze producten. Is de waarde van het product gedaald door het uitpakken en/of gebruiken van het product dat verder is gegaan dan strikt noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen? Dan meldt jajastore.nl aan de Koper wat het bedrag van de waardedaling is.
9.5 Jajastore.nl betaalt het bedrag dat de Koper voor de producten heeft betaald – verminderd met de eventuele waardevermindering – zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door jajastore.nl van alle retour gezonden producten. Heeft de Koper bij de acceptatie van het aanbod van jajastore.nl gekozen voor een duurdere methode van levering dan de standaardlevering? Dan betaalt jajastore.nl het meerdere (het verschil tussen de standaard levering en de duurdere methode) niet terug.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
De Koper kan de overeenkomst niet ontbinden bij producten:
-Die op speciaal verzoek van de Koper zijn gemaakt.
-Die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
-Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
-Die snel kunnen bederven of verouderen.
-Die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.
De zelftesten die jajastore.nl verkoopt vallen onder uitsluiting herroepingsrecht. Deze zelftesten kunnen niet teruggezonden worden op grond van gezondheidsbescherming en hygiëne redenen.

Stuurt de Koper de producten ondanks de uitsluiting van het herroepingsrecht toch aan jajastore.nl terug? Dan betaalt jajastore.nl niets aan de Koper terug.

Artikel 11. Klachten
11.1 De Koper is verplicht om onmiddellijk na ontvangst van het product en/of na uitvoering van de dienst te controleren of het geleverde product en/of de uitgevoerde dienst beantwoordt aan de overeenkomst.
11.2 Indien de Koper een klacht heeft over een product (bijvoorbeeld omdat het product niet voldoet aan artikel 8 van deze algemene voorwaarden) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van jajastore.nl, dan kan hij bij jajastore.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. De daarvoor van toepassing zijnde contactgegevens zijn in artikel 2 van deze algemene voorwaarden vermeld.
11.3 Bij jajastore.nl ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt jajastore.nl binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een tijdspad wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Geschillen
Op overeenkomsten tussen jajastore.nl en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
13.1 Alle content (tekst, beeld, illustratie, data, et cetera) op de website en uitingen van jajastore.nl.nl, maar ook de door jajastore.nl geleverde producten zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder een ander intellectueel eigendomsrecht van jajastore.nl of van andere derden (zoals leveranciers).
13.2 Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van jajastore.nl is kopiëren, verspreiding of publicatie van de intellectuele eigendommen van jajastore.nl in welke vorm dan ook verboden. jajastore.nl geeft eveneens geen toestemming om het intellectueel eigendom van derden te gebruiken of de auteursrechten te schenden.
13.3 De Koper verplicht zich de intellectuele eigendomsrechten die op de geleverde goederen rusten, en op de daarbij eventuele behorende documenten, programmatuur en dergelijke, te eerbiedigen en op geen enkele wijze inbreuk te plegen op deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14. Privacyverklaring
14.1 Jajastore.nl zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
14.2 Jajastore.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.
14.3 Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat alle personen van wie jajastore.nl gegevens verwerkt, het recht hebben om hun eigen gegevens in te zien, fouten in de eigen gegevens te wijzigen, hun eigen gegevens te verwijderen, bezwaar te maken tegen de manier waarop gegevens worden verwerkt en persoonlijke gegevens te exporteren.
14.4 Jajastore.nl zal alle persoonlijke klantgegevens zo goed mogelijk beveiligen, autoriteiten te waarschuwen bij datalekken, gepaste toestemming te vragen voor het verwerken van gegevens en gedetailleerd te documenteren.
14.5 Jajastore.nl zal duidelijk vermelden wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, waaróm gegevens worden verzameld en te definiëren hoe lang gegevens worden bewaard én wanneer ze worden verwijderd. Alle persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden. Jajastore.nl verschaft geen gegevens aan derden. Wij zijn geheel transparant over welke gegevens we van de Koper gebruiken. De Koper heeft altijd het recht om zijn/haar gegevens aan te passen, wijzigen of verwijderen.

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen
15.1 Jajastore.nl kan de algemene voorwaarden wijzigingen en/of aanvullen. De aanvullingen of wijzigingen legt jajastore.nl schriftelijk vast in nieuwe algemene voorwaarden. Deze nieuwe voorwaarden worden op zodanige wijze vastgelegd dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.2 De Koper is gebonden aan deze nieuwe voorwaarden, tenzij de nieuwe voorwaarden nadeliger voor de Koper zijn. In dat geval heeft de Koper het recht om de overeenkomst met jajastore.nl met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Vragen?
Wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail info@jajastore.nl of jajastore.sales@gmail.com.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2022 jajastore.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel